Svenskt Sigills hållbarhetschef vinner SLU Artdatabankens naturvårdspris

Helena Allard, hållbarhetschef för Svenskt Sigill vinner SLU Artdatabankensnaturvårdspris, för sina enastående insatser för den biologiska mångfalden. Helena blev nominerad för sitt arbete med att föra in biologisk mångfald i reglerna för Svenskt Sigill.

SLU Artdatabankens naturvårdspris delas ut till någon som gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden. Förste pristagare var Nils Dahlbeck, 1997. Efter honom har en rad av Sveriges framträdande naturvårdare mottagit utmärkelsen.

Motiveringen:

Helena har med driv, initiativ och klokskap sett till att omvandla teori till handling. Med sin åtgärdslista har hon gjort det lätt för odlare att göra rätt. Alla Svenskt Sigill-odlare har nu en plattform för att kraftigt öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Med skickligt förankringsarbete har hon lyckats få gehör för idén om den valbara åtgärdslistan som ger konkret vägledning, goda exempel och inspiration. Den smarta lösningen hyllas nu för att vara något som verkligen kan göra stor skillnad.

Svenskt Sigills regler ändrades 2019/2020

Helena har tagit fram en åtgärdslista för att öka den biologiska mångfalden på alla Svenskt Sigill-gårdar som odlar frukt, grönsaker, blommor, prydnadsväxter eller spannmål. Detta har skapat möjligheter för den biologiska mångfalden att öka kraftigt i odlingslandskapet.

– Jag är så glad och tacksam över att ha vunnit naturvårdspriset. Jag vill dela det med alla Svenskt Sigill-odlare som gör jobbet. De skapar boplatser och mat till insekter, fåglar och vilt varje dag, säger Helena Allard, hållbarhetschef på Sigill Kvalitetssystem.

Över 1000 odlare genomför nu åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen. Odlarna kan välja från en lista – för att säkerställa att rätt åtgärder görs på rätt plats. Totalt handlar det om tusentals åtgärder som kommer att genomföras under de närmaste åren.

Exempel på åtgärder:

Så blommande remsor vid åkern, vilket är bra för både fåglar och insekter.
Plantera eller lämna blommande och bärande träd och buskar som ger mat till både pollinerande insekter och fåglar.
Anlägga upphöjda skalbaggsåsar där rovinsekter trivs. Det minskar behovet av växtskyddsmedel och bidrar till livsmiljöer för många insekter.
Vänta med att slå gräset så att blommorna hinner slå ut.
Lösningen, att ha en valbar lista, med åtgärder som sedan räknas ihop till en minsta möjliga poäng för att uppnå kraven inom Svenskt Sigill. Detta skapar inte bara faktiska åtgärder utan fungerar också som en inspirationslista för de odlare som vill bidra med ännu mer till miljön kring sina odlingar.

Mer om SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. De samlar in och lagrar data om biologisk mångfald, stödjer myndigheters arbete, utför regeringsuppdrag och forskning. SLU Artdatabanken vill genom priset främja det fortsatta arbetet med bevarande av biologisk mångfald, öka kunskapen om Sveriges arter och naturtyper, uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete och forskning inom detta område samt motivera till och främja fortsatt arbete för bevarande av biologisk mångfald.

För mer information:

Helena Allard, hållbarhetschef Sigill Kvalitetssystem, helena.allard@sigill.se 070-320 02 85

Ulrika Sehlberg Samuelsson, kommunikatör SLU Artdatabanken, ulrika.sehlberg.samuelsson@slu.se

Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig Sigill Kvalitetssystem, josefin.kihlberg@sigill.se 070-260 04 74

Relaterade länkar
Svenskt Sigill
SLU Artdatabanken
Ämnen
Klimatfrågor Gastronomi Naturresurser Lokal/regional påverkan Mat, dryck Jordbruk Livsmedel, livsmedelsteknik Lantbruk Djurhållning
Svenskt Sigill är miljömärkningen för svensk mat och blommor. Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom ingår djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad kommer från gårdar som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan.

Svenskt Sigill Naturbeteskött är den enda svenska märkningen som garanterar att djuren betat på de mest artrika betesmarkerna.

Märkningen Svenskt Sigill bygger på certifieringar från Sigill Kvalitetssystem och kontrolleras via oberoende kontroller vartannat år.